ALService - service en

ALService е интернет базиран софтуерен продукт за управление на дейността на фирми, осъществяващи сервизна дейност.

Софтуер за управление на сервизна дейност

С помощта на ALService се извършва оптимално управление на сервизните поръчки и следене на техния статус. Продукта разполага с обособен модул за регистриране и следене на тонер касети, които се рециклират и зареждат в сервиза.

Софтуера спомага за добрата координация и разпределение на сервизните поръчки по сервизни специалисти, проследяване на моментното натоварване на сервизните специалисти, както и извършената от тях работа за период от време.

Всички дейности по сервизиране, както и вложените материали се регистрират детайлно, като във всеки един момент може да се визуализира "История на продукта", даваща детайлна иформация по хронология от първото влизане на продукта за ремонт до настоящия момент.

Бързата и коректна комуникация с клиентите на сервиза се гарантира от поддържаната за тях персонална база от данни. Модул "Уведомяване" се грижи за своевременното уведомяване на клиента за статуса на сервизната поръчка.

Възможност за интегриране със софтуерен продукт ALStore за следене на наличности, изписване на вложени материали в ремонта, както и регистриране на реализираните сделки по ремонт.